《巴克礼普世版圣经「汉罗+Ruby」试读本》

| | | 转寄

巴克礼普世版(试读本) 希伯来书第十一章

(lūn)信 心(sìn-sim)
1信 心(sìn-sim)()(tùi)(só͘)ǹg(bāng)ê tāi-chì有把握(ū pá-ak)(tùi)所 看(só͘ khòaⁿ)bē-tio̍h ê tāi-chì有确 信(ū khak-sìn)。2古早 人(kó͘-chá-lâng)因为(in-ūi)(ū)chit-ê信 心(sìn-sim),chiah(tit)tio̍h上 主(siōng-chú)ê接 纳(chiap-la̍p)。3咱有(lán ū)chit-ê信 心(sìn-sim)chiah了 解(liáu-kái)宇宙(ú-tiū)()tùi上 主(siōng-chú)ê(ōe)创 造(chhòng-chō)ê,án-ne讲 起来(kóng khí-lâi)(lán)所 看(só͘ khòaⁿ)(ē)tio̍h-.ê()tùi(khòaⁿ)bē-tio̍h-.ê来 造 成(lâi chō-chiâⁿ)。4亚伯(a-pek)因为(in-ūi)有信心(ū sìn-sim)chiah奉 献(hōng-hiàn)()该隐(kai-ún)khah()ê祭 物(chè-mi̍h)hō͘上 主(siōng-chú)(i)(chiū)án-ne(tit)tio̍h上 主(siōng-chú)ê接 纳(chiap-la̍p),koh认 定(jīm-tēng)(i)(chò)义 人(gī-lâng)(i)虽 然(sui-jiân)已经(í-keng)过 身(kòe-sin),iáu teh讲 话(kóng-ōe)。5以诺(í-lo̍k)因为(in-ūi)有信心(ū sìn-sim)chiah无死去(bô sí-khì)(i)受 提 升(siū thê-seng)去 到(khì kàu)上 主(siōng-chú)hia,所以(só͘-í)无 人(bô-lâng)chhōe(ē)tio̍h(i)。((chù)(chhòng)5:24)(i)受 迁 徙(siū chhian-sóa)chìn(chêng)to̍h hō͘上 主(siōng-chú)欢 喜(hoaⁿ-hí)接 纳(chiap-la̍p)。6人 若(lâng nā)无信 心(bô sìn-sim)(chiū)bē-tàng hō͘上 主(siōng-chú)欢 喜(hoaⁿ-hí)接 纳(chiap-la̍p),beh亲 近(chhin-kīn)上 主(siōng-chú)ê(lâng)一定(it-tēng)tio̍h相 信(siong-sìn)上 主(siōng-chú)ê存 在(chûn-chāi),koh相 信(siong-sìn)(i)会报赏(ē pò-siúⁿ)hiah-ê chhōe求他(kiû i)ê(lâng)。7挪亚(ná-a)因为(in-ūi)有信心(ū sìn-sim),tùi Iáu(bōe)(khòaⁿ)tio̍h ê tāi-chì已经(í-keng)(thiaⁿ)tio̍h上 主(siōng-chú)ê默示(be̍k-sī)(chûn)敬 畏(kèng-ùi)ê(sim)准 备(chún-pī)一台(chi̍t tâi)大 船(tōa-chûn)thang(kiù)(i)ê全 家(choân-ke)(i)(chiū)án-ne来 定(lâi tēng)世 间 人(sè-kan-lâng)ê(chōe)而 且(jî-chhiáⁿ)tùi上 主(siōng-chú)领受(niá-siū)因为(in-ūi)chit-ê信 心(sìn-sim)(lâi)叫 做(kiò-chò)()ê(lâng)。8亚伯 拉罕(a-pek-la̍h-hán)受 召(siū tiàu)去 承 接(khì sêng-chiap)(chò)(i)产 业(sán-gia̍p)ê()ê()虽 然(sui-jiân)(chai)beh(khì)(ūi)因为(in-ūi)有信心(ū sìn-sim)就 顺 从(chiū sūn-chiông)命 令(bēng-lēng)出 去(chhut-khì)。9(i)óa(khò)信 心(sìn-sim)tòa tī应允(èng-ún)ê(),ná亲 像(chhin-chhiūⁿ)tòa tī外 国(gōa-kok),kah承 接(sêng-chiap)仝 款(kāng-khoán)应允(èng-ún)ê以撒(í-sat)雅 各(ngá-kok)(chò)(hóe)tòa tī布棚(pò͘-pêⁿ)。10因为(in-ūi)亚伯 拉罕(a-pek-la̍h-hán)teh期待(kî-thāi)上 主(siōng-chú)所设 计(só͘ siat-kè)受起 造(siū khí-chō)hit-ê有地基(ū tē-ki)ê(siâⁿ)。11亚伯 拉罕(a-pek-la̍h-hán)虽 然(sui-jiân)年老(nî-lāu)撒拉(sat-la̍h)超 过(chhiau-kòe)生 产(seng-sán)ê年岁(nî-hòe),iáu-koh ē-tàng做 老父(chò lāu-pē)因为(in-ūi)(i)确 信(khak-sìn)上 主(siōng-chú)会守(ē siú)(i)ê应允(èng-ún)。12实际 上(si̍t-chè-siōng)亚伯 拉罕(a-pek-la̍h-hán)一个(chi̍t-ê)teh-beh()ê(lâng)有生 湠(ū seⁿ-thòaⁿ)kiáⁿ(sun)亲 像(chhin-chhiūⁿ)天 顶(thiⁿ-téng)ê(chheⁿ)hiah-ni̍h chē,亲 像(chhin-chhiūⁿ)海边(hái-piⁿ)ê(soa)(sǹg)(liáu)。13 Chiah-ê(lâng)到死(kàu sí)为止(ûi-chí)lóng有信心(ū sìn-sim)虽 然(sui-jiân)()(tit)tio̍h所应允(só͘ èng-ún).ê,m̄-koh tùi远 远(hn̄g-hn̄g)teh(khòaⁿ)欢 喜(hoaⁿ-hí)来等 待(lâi tán-thāi)迎 接(gêng-chiap)chiah-ê tāi-chì,koh承 认(sêng-jīn)家己(ka-kī)地 上(tē-chiūⁿ)只不过(chí-put-kò)()来做(lâi chò)人 客(lâng-kheh)ê出 外 人(chhut-gōa-lâng)。14 Án-ne(kóng)ê(lâng)表 明(piáu-bêng)in teh chhōe一个(chi̍t-ê)家 乡(ka-hiong)。15 In并 无(pēng-bô)teh数 念(siàu-liām)离开(lī-khui)远 远(hn̄g-hn̄g)ê家 乡(ka-hiong)若有(nā ū)(chá)to̍h(ū)thang tńg(khì)ê机会(ki-hōe)。16 M̄-koh in欣 慕(him-bō͘)hit-ê天 顶(thiⁿ-téng)koh-khah()ê所 在(só͘-chāi)所以(só͘-í)上 主(siōng-chú)无因为(bô in-ūi)in(chheng)(i)(chò)上 主(siōng-chú)来 感 觉(lâi kám-kak)见 笑(kiàn-siàu)因为(in-ūi)(i)已经(í-keng)(ūi)in准 备(chún-pī)一个城(chi̍t-ê siâⁿ)thang khāi(khí)。17亚伯 拉罕(a-pek-la̍h-hán)受 上 主(siū siōng-chú)考 验(khó-giām)ê()因为(in-ūi)有信心(ū sìn-sim)chiah(chiong)(i)ê kiáⁿ以撒(í-sat)做 祭 物(chò chè-mi̍h)就 是 讲(chiū-sī kóng)承 受(sêng-siū)应允(èng-ún)ê亚伯 拉罕(a-pek-la̍h-hán),iáu-koh愿意(goān-ì)(chiong)(i)ê(to̍k)kiáⁿ做 祭 物(chò chè-mi̍h)(hiàn)hō͘上 主(siōng-chú)。18上 主(siōng-chú)bat对伊(tùi i)(kóng):「Tùi以撒(í-sat)(seⁿ)ê chiah thang算 做(sǹg-chò)()ê kiáⁿ(sun)。」((chù)(chhòng)21:12) 19亚伯 拉罕(a-pek-la̍h-hán)想 讲(siūⁿ-kóng)上 主(siōng-chú)ē-tàng hō͘以撒(í-sat)tùi死 人 中(sí-lâng tiong)koh(oa̍h)所以(só͘-í)thang譬喻(phì-jū)(kóng)以撒(í-sat)()死了(sí liáu)koh()tńg(lâi)。20以撒(í-sat)因为(in-ūi)有信心(ū sìn-sim),chiah(ūi)tio̍h将 来(chiong-lâi)ê tāi-chì(tùi)雅 各(ngá-kok)kah以扫(í-sò)祝 福(chiok-hok)。21雅 各(ngá-kok)因为(in-ūi)有信心(ū sìn-sim),beh()ê()chiah kā约 瑟(iok-sek)两个(nn̄g-ê)kiáⁿ祝 福(chiok-hok)(i)hōaⁿ-tòa(koái)á(thâu)敬 拜(kèng-pài)上 主(siōng-chú)。((chù)(chhòng)47:31 LXX) 22约 瑟(iok-sek)因为(in-ūi)有信心(ū sìn-sim),beh()ê()chiah讲 起(kóng-khí)以色列 人(í-sek-lia̍t-lâng)出 埃及(chhut ai-ki̍p)ê tāi-chì,koh有吩 咐(ū hoan-hù)处 理(chhú-lí)(i)ê骨骸(kut-hâi)ê tāi-chì。23摩西(mô͘-se)出 世(chhut-sì)ê()(i)ê父母(pē-bú)因为(in-ūi)有信心(ū sìn-sim)(khòaⁿ)tio̍h kiáⁿ清 秀(chheng-siù)(kiaⁿ)(ông)ê命 令(bēng-lēng)to̍h kā(eⁿ)á隐 藏(ún-chông)(saⁿ)月 日(goe̍h-ji̍t)()。24摩西(mô͘-se)长 大(tióng-tōa)了 后(liáu-āu)因为(in-ūi)有信心(ū sìn-sim)chiah拒 绝(kī-choa̍t)(lâng),kā(i)叫 做(kiò-chò)埃及(ai-ki̍p)公 主(kong-chú)ê kiáⁿ,25 khah ài kah上 主(siōng-chú)ê子 民(chú-bîn)(chò)(hóe)受苦 难(siū khó͘-lān)()ài tī罪 恶 中(chōe-ok tiong)享 受(hiáng-siū)暂 时(chiām-sî)ê快 乐(khoài-lo̍k)。26(i)(khòaⁿ)(ūi)tio̍h基督(ki-tok)受 凌 辱(siū lêng-jio̍k)()埃及(ai-ki̍p)ê财 宝(châi-pó)khah贵气(kùi-khì)因为(in-ūi)(i)仰 望(gióng-bōng)将 来(chiong-lâi)ê报赏(pò-siúⁿ)。27摩西(mô͘-se)因为(in-ūi)有信心(ū sìn-sim),chiah无惊(bô kiaⁿ)(ông)ê受气(siū-khì)离开(lī-khui)埃及(ai-ki̍p)(i)亲 像(chhin-chhiūⁿ)有 看(ū khòaⁿ)tio̍h(lâng)所 看(só͘ khòaⁿ)bē-tio̍h ê上 主(siōng-chú)坚 持(kian-chhî)到底(tàu-té),m̄(khéng)()tńg(khì)。28(i)有信心(ū sìn-sim)chiah来设立(lâi siat-li̍p)Pôaⁿ过 节(kòe-cheh)吩 咐(hoan-hù)家家户户(ke-ke hō͘-hō͘)tio̍h hiù(hoeh)tòa门 里(mn̂g-ni̍h)免 得(bián-tit)hō͘剿 灭 者(châu-bia̍t-chiá)thâi()以色列 人(í-sek-lia̍t-lâng)ê(tōa)kiáⁿ。29以色列 人(í-sek-lia̍t-lâng)有信心(ū sìn-sim),chiah ē-tàng(kòe)红 海(âng-hái)亲 像(chhin-chhiūⁿ)teh(kiâⁿ)干地(ta-tē)埃及 人(ai-ki̍p-lâng)(siūⁿ)beh行 过(kiâⁿ-kòe)soah hō͘(chúi)淹死(im-sí)。30以色列 人(í-sek-lia̍t-lâng)se̍h耶利哥城(iâ-lī-ko-siâⁿ)七 日(chhit-ji̍t)()因为(in-ūi)有信心(ū sìn-sim)城 墙(siâⁿ-chhiûⁿ)(chiū)倒落去(tó lo̍h-khì)。31妓女(ki-lí)Lat-ha̍p因为(in-ūi)有信心(ū sìn-sim)chiah好 款 待(hó-khoán-thāi)密 探(bi̍t-thàm)所以(só͘-í)()kah hiah-ê无顺 服(bô sūn-ho̍k)上 主(siōng-chú)ê(lâng)(chò)(hóe)灭 亡(bia̍t-bông)。32(góa)kám tio̍h koh(kóng)(góa)无时间(bô sî-kan)thang提 起(thê-khí)基甸(ki-tiân)、Pa-la̍k、参 孙(chham-sun)、Iâ-hut-tha、大卫(tāi-pi̍t)撒母耳(sat-bó-ní)kah众 先 知(chèng sian-ti)ê tāi-chì。33 Chiah-ê(lâng)(khò)信 心(sìn-sim)thâi(iâⁿ)列 国(lia̍t-kok),in(chò)公 义(kong-gī)ê tāi-chì来领受(lâi niá-siū)上 主(siōng-chú)ê应允(èng-ún),in kā(sai)ê(chhùi)封 密(hong-ba̍t),34 phah-hoa烈 火(lia̍t-hóe)闪 避(siám-phiah)利刀(lāi-to)ê杀 害(sat-hāi)弱势(jio̍k-sè)成 做(chiâⁿ-chò)强 势(kiông-sè),tī战 场(chiàn-tiûⁿ)勇 猛(ióng-béng)攻 破(kong-phòa)外 国(gōa-kok)ê军 队(kun-tūi)。35(ū)kóa妇人 人(hū-jîn-lâng)óa(khò)信 心(sìn-sim)(chiap)in hiah-ê tùi()koh(oa̍h)ê亲 人(chhin-lâng),mā(ū)kóa(lâng) (ūi)tio̍h khah()ê koh(oa̍h)soah m̄(goān)受 赎 回(siū sio̍k-hôe)甘 愿(kam-goān)(siū)酷 刑(khok-hêng)来死(lâi sí)。36 Koh(ū)kóa(lâng)受戏弄(siū hì-lāng)(piⁿ)phah,mā有人(ū lâng)受 捆 缚(siū khún-pa̍k)关 监(koaiⁿ-kaⁿ)。37 Koh有人(ū lâng)hō͘(lâng)用 石 头(ēng chio̍h-thâu)tìm,用锯(ēng kì)á()用刀(ēng to)thâi()。In穿(chhēng)绵羊(mî-iûⁿ)á()山羊(soaⁿ-iûⁿ)ê(phôe)四界(sì-kè)奔 波(phun-pho)忍 受(jím-siū)sàn-chhiah、患 难(hoān-lān)kah虐 待(ge̍k-thāi)。38 Chiah-ê(lâng)看 破(khòaⁿ-phòa)世间(sè-kan),tī旷 野(khòng-iá)山 岭(soaⁿ-niá)石 洞(chio̍h-tōng)á()地穴(tē-hia̍t)四界(sì-kè)流 浪(liû-lōng)。39 Chiah-ê(lâng)óa(khò)in ê信 心(sìn-sim)有得(ū tit)tio̍h上 主(siōng-chú)ê认 定(jīm-tēng),m̄-koh()(niá)受 上 主(siū siōng-chú)所应允(só͘ èng-ún).ê。40因为(in-ūi)上 主(siōng-chú)(lán)安排(an-pâi)koh-khah()ê计画(kè-ōe)上 主(siōng-chú)ê旨意(chí-ì)就是(chiū-sī),chiah-ê(lâng)tio̍h kah咱 做(lán chò)(hóe)chiah ē-tàng完 全(oân-choân)实 现(si̍t-hiān)