《CTT出頭天園地》

| | | 轉寄

O̍h Jī Koa..學字歌 2

學字歌 2(1,3,5段)
          Koa Su-ūi 柯思維, 1933.07

I sī ài ô m̄-ài ō͘,
他是愛蚵不愛芋

Lí sī kiaⁿ hó͘ m̄-kiaⁿ thò͘,
你是怕虎不怕兔

In ū kim-hî chin-chōe ô͘,
In有金魚很多壺

Lín ū mī ō͘ móa soaⁿ-po͘.
恁有麵竽滿山埔

A-bú sî-sî teh choaⁿ-tê,
阿母時實在煎茶

A-ko tiu-tiu khioh chhân-lê,
阿哥常常拾田螺

A-só kín-kín chòe siù-phē,
阿嫂緊緊做繡被

A-chí bān-bān teh chhiat-thē.
阿姐慢慢在切鮓(魚)

Chhú, gû, hó͘, thò͘ kap lêng chôa,
鼠牛虎兔與龍蛇

Bé, iûⁿ, kâu, koe kap káu ti,
馬羊猴雞與狗豬

Kó͘-chá ū che cha̍p-jī siùⁿ,
古早有此12相

Cháiⁿ-iūⁿ kóng iûⁿ bô kóng chhiūⁿ?
怎樣講羊無講象?