《Lahjih寓言》

| | | 轉寄

205-chiam 瓊花kah茶花khêng-hoe(瓊 花)tê-hoe(茶 花) () () chhù-piⁿ(厝 邊)chóng-.sī(總 是)tê-hoe(茶 花) koân tōa()khui-hoe(開 花) pe̍h() siak-siak, âng() phà-phà, gō͘-hoe(五 花) cha̍p-sek(十 色)nāu() chhai-chhai, lâng() khòaⁿ() lâng() o-ló。Ah () khêng-hoe(瓊 花) lóng () pì-sù pì-sù,bih-tiàm piah-kak(壁 角)() lâng() chhap i()bo̍k-koài(莫 怪) i() iap ai()

tê-hoe(茶 花) an-ùi(安慰) khêng-hoe(瓊 花)kóng() :「M̄-thang khòaⁿ-khin(看 輕) ka-kī, tán() () khui-hoe(開 花) hit àm() ,to̍h ū() lâng() gîm-si(吟詩)() o-ló kah tak-chi̍h(觸 舌) ,m̄-thang bē kì-tit(記得)() () goa̍t-hā(月 下) bí-jîn(美人) 。」

khêng-hoe(瓊 花) àm-tām(暗 淡) siaⁿ-im(聲音) kóng() :「Τa̍k () tán() à tán() ,to̍h () tán() chi̍t-mê(一 暝) ê kong-chhái(光 彩) ,siâng chai() iáu bōe() thiⁿ-kng(天 光) to̍h⋯⋯」

ian-hóe(煙 火) hó-khòaⁿ(好 看) () gōa ()khêng-hoe(瓊 花) khui-hoe(開 花) () chi̍t-mê(一 暝)

註解:
瓊花(khêng-hoe):[曇花]
茶花(tê-hoe):[茶花]
鬧chhai-chhai(nāu猜猜):[場面非常熱鬧、熱烈的樣子]
ah若(抑nā):[如果是⋯]
pì-sù(閉思):[個性內向、害羞,靦腆的樣子]
bih-tiàm壁角(覕踮piah-kak):[躲在牆角]
無人chhap伊(bô-lâng插i):[沒人理他]
iap哀(iap-ai):[獨自暗處傷心]