《Kahui ê Tâi-bûn Phû-tô-hn̂g》

| | | 轉寄

Góa kah-í chò ê tāi-chì

(Tē 1 pha) Góa kah-ì chò ê tāi-chì chin chē, tha̍k-chheh、tōaⁿ kǹg-khîm、sàn-pō͘、thiaⁿ im-ga̍k、siá-chok、chò chhiú-gē phín、chiūⁿ-bāng、se̍h-ke chia--ê tāi-chì góa lóng chiok kah-ì--ê.
Góa chi̍t hāng chi̍t hāng kóng: Tē-it sī tha̍k-chheh , góa chiok kah-ì tha̍k-chheh--ê, sui-bóng góa m̄ sī tha̍k-chheh ê liāu , m̄-koh pêng-siông sî góa lóng ê khòaⁿ kok-chióng bô-kâng khoán ê chheh , pí-jû sió-soat、kàu-io̍k--ê、im-ga̍k--ê, iah koh ū Tâi-gí--ê , chia--ê chheh góa lóng kah-ì tha̍k. M̄-koh góa mā ē tha̍k pa̍t chióng--ê, hôaⁿ-ti̍t chí-iàu kòaⁿ tio̍h bē-bái--ê , lóng ē tha̍k.
Tē-jī, sī thiaⁿ im-ga̍k kap tōaⁿ kǹg-khîm;góa ta̍k-kang it-tēng ài thiaⁿ hia--ê, góa chiok kah-ì thiaⁿ ê khek, ah koh ū tôaⁿ kǹg-khîm , sui-bóng góa m̄ sī chū sè-hàn tō o̍h--ê, góa sī teh tha̍k tāi-ha̍k ê sî o̍h--ê, m̄-koh kn3g- khîm í-kēng sī góa ê hó-pêng-iú ah! Bô-lūn tī góa khoài-lo̍k ah sī siong-pi ê sî , lóng ē-tàng hō͘ góa pêng-chēng ê sim-chêng. Góa kah-ì chò--ê chia--ê tāi-chì, hō͘ góa bē ko͘-toaⁿ, chin-chiàn sī góa chiok te̍k-pia̍t ê pe̍ng-iú lah! Góa sè-hàn ê sî tō chiok ài ha̍k-si̍p--ê, mm̄-koán sī khòaⁿ chheh ,chò chok-phín、o̍h tiān-náu、siá jī、tôaⁿ khîm ah sī ūn-tōng, góa lóng chiok ū hèng-chhù--ê.
(Tē 2 pha) Nā kóng-tio̍h khoa3N chheh, góa choa̍t-tùi sī pâi thâu miâ-ê, tek-pia̍t sī ài khòaⁿ kúi--â chiòng lūi thàu-lām ê chheh;ū thian-bûn、im-ga̍k、kò͘-sū chheh、Eng-gí chheh、sió-soat iah sī ang-á chheh, góa lóng chiok kah-ì khòaⁿ. Góa iū-kî sī ài khòaⁿ im-ga̍k ê chheh;ē-kì-tit góa tha̍k sió-ha̍k ê sî, chham-ka hap-chhiùⁿ-thoân pûn phín-á,in-ūi góa pûn liáu bē-bái, so͘-í tō ka-ji̍p siā-thoân kè-sio̍k liān.
Góa mā chin gâu chò chhiú-kang gē-phín, chhin-chhiūⁿ chò hīⁿ-kau iah sī chò ah-hoe,góa lóng chiok gâu--ê, tī góa tha̍k kok-tiong ê sî,sī kok-jī siā-thoân ah-hoe-siā ê siā-tiúⁿ。 In-ūi chò siā-tiúⁿ, tī lāi-té góa ke ōh-tio̍h chin-chē sin--ê mi̍h-kiāⁿ, si̍t-chāi sī chiok boán-chiok--ê。 Góa mā chin gâu pûn ga̍k-khì, m̄-koán sī phín-á、lap-pah、chhùi-khîm góa lóng ē hiáu, āu--āi góa teh tha̍k tāi-ha̍k ê sî, koh khì o̍h kǹg-khîm , koh ū siu kòe ha̍k-seng, ū chit ê keng-giām, góa mā kám-kak chin hoaⁿ-hí neh! Ha̍k-si̍p ē hō͘-lâng khoài-lo̍k. in-ūi góa ū kok-chióng bô-kâng ê hèng-chhù , hō͘ góa ê seng-oa̍h cheng ka chiok-chē kong-chhái!
*刊佇台文罔報NO.295