《CTT出頭天園地》

| | | 轉寄

I-sap 寓言 31

31. Hô͘-lî kap Soaⁿ-iûⁿ

Hô͘-lî pháiⁿ-ūn poa̍h-lo̍h chhim-chéⁿ, thiàu bē chhut--lâi.

Bô jōa-kú, soaⁿ-iûⁿ tùi hia kiâⁿ--kòe, mn̄g Hô͘-lî tī ē-bīn teh chhòng siáⁿ.

“O͘h, lí kiám bô thiaⁿ lâng kóng?” Hô͘-lî án-ne kā ìn, “Beh khó-hōaⁿ lah! Góa m̄-chiah ē thiàu-lo̍h-lâi chia. Tī chia bián kiaⁿ ē bô chúi. Lí ná m̄ tâng-chê lâi?”

Soaⁿ-iûⁿ chim-chiok khó-lī chi̍t-ē-á, chiū thiàu-ji̍p chéⁿ-lāi. Hô͘-lî sûi peh-chiūⁿ i ê kha-chiah-phiaⁿ, kha ta̍h i ê tn̂g-kak, chiū án-ne thiàu-chhut chéⁿ gōa.

“Chài-hōe lah! Pêng-iú!” Hô͘-lî kóng, “āu-pái ài ē kì--tit, “Chhian-bān m̄-thang siong-sìn lo̍h-lān ê lâng.”