《CTT出頭天園地》

| | | 轉寄

I-sap 寓言 14

14. Káu kap Chúi-iáⁿ

Chi̍t-chiah káu-á khioh-tio̍h chi̍t-tè bah,

Tōa-tè koh pûi-nńg,

Chin hó-chia̍h ê khoán-sit,

Beh kā tńg-khì ún-sim-á gè.

Lâi-kàu chi̍t-chō chhâ-kiô téng,

Khòaⁿ-kìⁿ chúi--ni̍h ū lēng-gōa chi̍t chiah káu,

Chhùi-lāi mā kā chi̍t-tè tōa pûi-bah,

Khòaⁿ--khí--lâi iáu-koh khah hó-chia̍h!

Chi̍t-sî tham-sim siūⁿ beh kā chhiúⁿ,

Ba̍k-chiu kā gîn,

Khui chhùi kā pūi,

Chiùi-lāi ê bah sòa lak-lo̍h chúi.

Ài!

Chò-lâng m̄-thang siuⁿ tham-sim, chiah bē “siáu-tham nǹg ke-lang, siang-thâu khang.”