《BONG報bong2選》

| | | 轉寄

Peh山ê感想

親像báng-á teh唱歌,山頭有人teh叫我;

Ná看ná chhōe腳ná sóa,愈行愈óa聲愈大。

Sio-tú歡喜手來moa,sio招lim酒拳來hoah;

出出入入無內外,來來去去koh有續。

海墘、溪埔、石頭khang、山坑á、樹林á、花草、青苔(thî)──是咱祖先á幾萬、幾千代所食、所穿ê源頭,ia̍h是in歇睏、thit-thô、傳世ê所在,山頂、田岸ê路痕á iáu有tiâu in出入、行踏所留落來ê腳跡。見若禮拜有時間去peh山,ùi入山ê第一步開始,親像teh陷眠án-ne,我lóng看會著in ê腳跡,聽會著in lim酒、唱山歌ê聲音,有感覺著in歡喜ê心情、哀怨ê心聲,一遍koh一遍tī我ê頭殼內lin-long-se̍h,耳khang邊一直haiⁿ,haiⁿ bē煞。有tang時á,我家己mā有sêng teh起tâng án-ne,參in做夥──開講、滾sńg笑、招呼,講一寡á年冬ê好bái、收成ê chē-chió做tām-sám,加減講──親chiâⁿ嫁娶、人情世事ê tāi-chì做gī-niū,精差無the̍h薰、檳榔出來請我食nā-tiāⁿ,iah若食飯、lim酒是上chia̍p ê tāi-chì;in chit陣古早人ê穿插kap我chiok sio-siâng,講ê話參我仝款,無kā我當做外人,所以我相信in kap我血管內底所流ê是仝種ê血,chiah會hiah親,講hiah有話,bē輸是仝一夥家,出入家己ê灶腳仝一樣。

家己孤一個人,peh一工ê山,m̄-koh我bē感覺孤單,心肝頭顛倒鬧熱滾滾,無閒chhih-chhih teh hām in chit陣無形無影,koh古意kah有chhun ê古早人,tiàm頭殼內gô一日tah-tah,是我上hèng koh上thiòng ê khang-khòe,chit款放sak bē離ê心情,hō͘我chiâⁿ m̄甘chiah緊就告辭,一定ài互相約束koh見面ê日子chiah有落山,m̄是我gâu拖soa,mā m̄是in khah纏,實在是che lóng是我ê親chiâⁿ情五十、厝邊頭尾,mā敢準是goán tau ê門口埕、厝內底、灶腳間,nah tio̍h hiah緊就行開leh?

「山」就是祖厝,mā是收留我ê身魂唯一 ê所在,是in kui陣人不時tī耳khang 墘hiàm我,bē輸teh叫魂仝款,牽長聲koh會押韻,hit種ê親切、mî-nōa ê叫聲灌入來血脈內底,衝入去五臟六腑,lòng kah心肝pho̍k-pho̍k叫,kui身chhiàng-chhiàng滾,hō͘我無暝無日teh siàu念、掛心,kiōng-beh chih-chat bē-tiâu。

就是chit個緣故,我一禮拜若無入山去行一chōa-á,心肝底、頭殼內會ngāi-gio̍h、ut-chut,會做無khang-khòe、睏bē ka-chōe,食siáⁿ-mih鎮定劑、愛睏藥á lóng無效,便有去peh山,koh-khah bái ê心情mā 隨變好起來!有peh是歡喜、樂thiòng過日,續落去就ǹg望後禮拜koh hām chit陣看bē著ê古早人相會,親像長流水án-ne,無時不刻teh牽拖kap sio黏;Che到底是思情,iah是祖公á ê身魂teh做怪,致使我有chit種想法,我mā m̄知影,mā講bē出原因;莫非──真正是有鬼?若準是,kám有siáⁿ-mi̍h thang驚leh!