《BONG報bong2選》

| | | 轉寄

Phah 棉被

「棉被」tī物資欠缺ê年代,是貴重ê生活用品,phah棉被是台灣早期真重要ê行業之一,一直到1970~80年代chiah ta̍uh-ta̍uh-á 消失去。相信chit-má ê少年人應該lóng m̄-bat看過,chit-má ê棉被lóng是工廠大量生產,koh lóng是化學棉khah chē!

Phah棉被ê ke-si真心適,形體真chhan像樂器ê弓弦。Phah棉被ê師傅phāiⁿ ná弓弦ê ke-si,輕輕á彈棉紗,正手the̍h槌á輕輕á搥tín動,彈kah hō͘棉紗phōng-song;koh來ài koh 經過牽紗、綸紗,整理hō͘表面平tháⁿ四方,完成一領溫暖ê棉被。Ke-si發出「tiang、tiang、tiang」ê節奏,kap師傅phah棉被ê背影,真chhan像是走唱ê老藝人ná e絃á ná唱歌。

Chit幾冬下營鄉農會推廣飼蠶,利用蠶絲做棉被iah是織品,chiâⁿ受消費者kah意。蠶絲被雖然有部份ài用手工來完成,m̄-koh m̄免像phah棉被án-ne,phah棉被ê技術若無存心保留,恐驚會永遠失傳。