《BONG報bong2選》

| | | 轉寄

我khioh 著一葉pachiluh 葉 á

經濟部對面ê 日本厝
有一欉大大欉ê pachiluh
若中晝hioh-khùn 去舊冊店
上愛ùi 樹á腳行過

人行道kui 排樹á
有茄苳、有樟á
To̍h伊,上大扮
Ùi 牆圍á am出來
Koân-koân 闊闊ê 樹á
大葉大葉ê 葉á
日頭光,tī 葉á縫
Kap 吹來ê 風 am 來,iap 去

頭taⁿ koân-koân chiah 看會著ê 葉á
Chit-chūn,àⁿ落來就摸會著
揀一葉khah 大葉,葉墘khah 完整ê
若乾去,會使做葵扇

乾去ê 葉á hiàu-hiàu
葉á 柄翹起來
Ia̍t起來,葉á 骨kap 葉á 肉
Koh 不止á會擋ê

Ia̍t起來ê 風
有日頭腳pachiluh 樹蔭清涼ê 氣味
有東海岸原住民熱情ê 氣味
有淡水讀冊beh hioh 熱ê 時 輕鬆ê氣味

Khioh一葉pachiluh ê 葉á
Khioh tńg 來真chē 四散ê記智
乾去,輕bóng-bóng ê 葉á
Ia̍t tī 我ê 耳孔邊
Ia̍t tī 我ê 頭殼內

風微微
笑bi-bi


註:pachiluh就是『麵包樹』。