left right
point 台語影音園區

標題∕史懷哲ê腳跡─每一人tio̍h ài有家己ê籣巴倫 第二節     編號∕45     公布時間∕Thu Jan 4 11:52:45 2007
發佈人chuniok    


Download

下載:請ti影音銀幕右下角點選YouTube去原網站下載
影片:
第1段  

上一篇     下一篇     修改     回影音列表


回首頁