left right
point
一共有 515篇信息

上一頁   下一頁   第一頁   Unicode版本   圖形版本  

編號 人氣 時間 發佈者 標題
5152012020.09.20chuniok故李登輝前總統追思告別禮拜台語部分剪輯, 司會:徐信得牧師
514842020.09.13chuniok台語福音讀冊會 特別來賓:蔣為文教授談台語文運動
513782020.09.06chuniok白話字福音讀冊會 讀《全民台語聖經》白話字版
512272020.09.04chuniok《陳夫人》ê Cha-bó͘-kiáⁿ賴劉慶理談《陳夫人》小說_濃縮
511762020.09.03chuniok蘇茂仁長老談「逆轉人生ê醫美心概念」
5101892020.09.02chuniok阿猴ê台語點字機—明盲互通,做伙來學!
5091002020.08.23chuniokPe̍h-ōe-jī sèng-keng tha̍k-chheh-hōe白話字聖經讀冊會
508822020.05.31chuniok「阿勇台語Aiong Taigi」
507592020.05.31chuniokTâi-gí Phonics 3 - Single Vowels
506682020.05.31chuniokKò͘-sū sī án-ne khai-sí ê… 【故事是án-ne開始ê…】

上一頁  1 2 3 4 5 6 7 8 9 >> 下一頁 

發佈信息     管理功能     回影音列表

回首頁

Powered By CGIC