left right
point 台灣公論報 蕃薯園

標題∕     編號∕234     公布時間∕Tue Sep 1 02:46:12 2015
發佈人chuniok    
波士頓台灣基督教會2015退修會主日崇拜
信息:《疼ê福音橋》《橋—第一講:Tī疼ê中間建立家己kah家己ê橋樑》《橋—第二講:Tī疼ê中間建立家己kah上帝ê橋樑》《橋—第三講:Tī疼ê中間建立家己kah家庭ê橋樑》《橋—第四講:Tī疼ê中間建立家己kah病痛ê橋樑》《橋—第五講:Tī疼ê中間建立家己kah社區ê橋樑》
(真失禮!因為檔案siuⁿ大 soah處理了thut-chhê。)
下載:請ti影音銀幕右下角點選YouTube去原網站下載
影片:

上一篇     下一篇     修改     回影音列表


回首頁