left right
point
一共有 16篇信息

上一頁   下一頁   第一頁   Unicode版本   圖形版本  

編號 人氣 時間 發佈者 標題
16111972008.03.24chuniok第十六篇 ài拚tsiah會贏
1550152008.03.24chuniok第十五篇 乞食趕廟公
1445112008.03.24chuniok第十四篇 做雞tio̍h tsing2, 做人tio̍h ài píng
1353362008.01.26chuniok第十三篇 第一戇 種甘蔗hō͘會社磅
1253722007.12.27chuniok第十二篇 辜顯榮比顏智 破尿壺比玉器
1149722007.12.15chuniok第十一篇 Ka-tī栽一叢,khah贏看別人
1053652007.12.15chuniok第十篇 漢字beh讀會bat,嘴鬚to̍h phah死結
951992007.12.10chuniok第九篇 蔡tú蔡 神主牌á kòng kòng破
852962007.11.30chuniok第八篇 衙門八字開 無錢m̄免來
754512007.11.30chuniok第七篇 Beh好,龜peh壁;beh敗,水pang山

上一頁  1 2 下一頁 

發佈信息     管理功能     回影音列表

回首頁

Powered By CGIC